H τοποθέτηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον Ταμιευτήρα της Μήθυμνας

 H τοποθέτηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον Ταμιευτήρα της Μήθυμνας

Με αφορμή την ερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Θ. Βαλσαμίδη για το Υδρευτικό έργο από τον ταμιευτήρα (λιμνοδεξαμενή) Μήθυμνας, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σημειώνει τα παρακάτω:

1.- Μετά τη λήψη των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, για την κατάρτιση προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου, δόθηκε εντολή στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου να προβεί στην Επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης η οποία και ολοκληρώνεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

2.- Επειδή στη λειτουργία του έργου εμπλέκονται πλέον δύο Φορείς, δηλαδή ο Δήμος Λέσβου και η ΔΕΥΑΛ η απαιτούμενη χρηματοοικονομική μελέτη έπρεπε να συνταχθεί εξ αρχής. Απευθυνθήκαμε στους εν λόγω Φορείς οι οποίοι και συνεργάσθηκαν για την εκπόνησή της και εντός των προσεχών ημερών οριστικοποιούνται τα στοιχεία της.

3.- Παράλληλα έγινε επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη ακινήτου στο οποίο προβλέπεται η κατασκευή του αντλιοστασίου για την Περιοχή Πέτρας, με στόχο την απ ευθείας εξαγορά προκειμένου να αποφευχθεί η χρονοβόρα διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Για την περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις «Η τιμή αγοράς της εδαφικής έκτασης προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή ή από επίσημο φορέα που να βεβαιώνουν ότι η τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει την εμπορική αξία της εδαφικής έκτασης και την αντικειμενική αξία για τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού». Ήδη υπάρχει προφορική συναίνεση του ιδιοκτήτη την οποία αναμένουμε και εγγράφως προκειμένου στη συνέχεια να δρομολογηθούν οι σχετικές διαδικασίες και να υπογραφεί το σχετικό προσύμφωνο μεταξύ του ιδιοκτήτη και του Δήμου Λέσβου (Φορέας Λειτουργίας). Το προσύμφωνο θα υλοποιηθεί αμέσως μετά την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ οπότε και θα καταστεί δυνατή και η καταβολή του τιμήματος.

4.- Τις προσεχείς ημέρες και με βάση τα προαναφερθέντα, ολοκληρώνεται η συμπλήρωση του Φακέλου που θα υποβληθεί με σχετική αίτηση στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.
5.- Αξίζει να σημειώσουμε όμως ότι πρόκειται για μια δύσκολη περίπτωση αφού απαιτεί τη συνεργασία τριών φορέων. Και δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός της ελλιπέστατης στελέχωσης της Τεχνικής μας Υπηρεσίας και τον όγκο των έργων που υλοποιούνται. Επί πλέον οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για την παραλαβή των αφανών εργασιών από τριμελείς επιτροπές εξαναγκάζει το σύνολο σχεδόν του προσωπικού σε συνεχή απασχόληση με τα εν εξελίξει έργα. Παρ όλα αυτά καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια με αποτέλεσμα η διαδικασία ένταξης του έργου είναι πλέον στη τελική φάση.

πηγή: Lesvosnews.gr


Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 με βάση το Άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας Π.Σ.

  κ. Περιφερειάρχη,

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου της αξιοποίησης του Ταμιευτήρα της Μήθυμνας, με το οποίο μπορούν να καλυφθούν σε μεγάλο βαθμό οι υδρευτικές ανάγκες της Πέτρας και της Μήθυμνας. Για το θέμα αυτό μάλιστα το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει λάβει μέχρι σήμερα 4 σχετικές Αποφάσεις, τις αριθ. 52/03.05.2011, 109/24.07/2012, 29/18.02.2013 και τελευταία την 98/27.05.2013, προκειμένου να καταρτιστεί Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Λέσβου και τη ΔΕΥΑΛ, οι οποίοι θα είναι οι Κύριοι και φορείς λειτουργίας του έργου και να υποβληθεί πρόταση για την ένταξη του έργου στο Π.Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» του ΕΣΠΑ.

Μέχρι σήμερα όμως και ενώ έχουν λυθεί νομοθετικά και γραφειοκρατικά προβλήματα που είχαν προκύψει, δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και την υλοποίηση του.

Δεδομένης της σημασίας του έργου για την αντιμετώπιση των υδρευτικών αναγκών των Οικισμών της Πέτρας και της Μήθυμνας και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα χρονικά περιθώρια για την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ έχουν ελαχιστοποιηθεί, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα εξής:

  1. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και η υλοποίηση του;
  2. Ποιες ενέργειες σκοπεύει να κάνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκειμένου να μη χαθεί το έργο;

 Με τιμή
Θεόδωρος Βαλσαμίδης
Περιφερειακός Σύμβουλος Βορ. Αιγαίου